NieuwenhuizenGenealogyPages
genealogy of the Nieuwenhuizen family
First Name:  Last Name: 
[Advanced Search]  [Surnames]

Notes


Matches 301 to 350 of 1,080

      «Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 22» Next»

 #   Notes   Linked to 
301 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Van Hees, Henry Arthur (I1913)
 
302 Henry Van Hees b. 1914 Interview ?, Jeanette (I1991)
 
303 Het archief over de jaren 1649/1651 van de Gilde van Sint Anna in St. Jacobskerk vertelt ons dat zij het sieraad schonk van de St. Annakapelle, ter waarde van vier fgr. Het schilderij voor het altaar was een paar jaren voordien aan Jacques van Oost besteld geweest waarvoor hem 32 fgr. betaald werd. Marquier, Marie (I1056)
 
304 Het is zijn kleinzoon Charles van Zandycke die de Staat van Goed te dezer gelegenheid opmaakt, aan de schepenen van het Vrye voorlegt maar tevens zeker voorbehoud maakt midts de civiliteydt van den overleden alsnoch is onseker ende twyfelachtich. Er is wellicht een meningsverschil moet hij aanzien worden als vrylaat ofwel als poorter van Oostende? In dit laatste geval zou het natuurlijk aan de schepenen dezer stede zijn dat de Staat van Goed zou moeten voorgelegd worden.

Jan van Meulebeke stierf te Oostende in zijn huis gelegen aan de noordzijde van de Langestraat, huis met pakhuis en paardestal. Zijn hoedanigheid van Bailliu van de Port van Oostende verklaart wellicht de veel verschillende goud- en zilvermunten in het sterfhuis bevonden:

veertich oude Jacobussen bedraghende naer de permissie tot een pondt 19 sc.gr.tstick.
Niet alle deze geldstukken waren gaaf; sommige waren 'verminkt'. Daarom wordt iets afgetrokken: danof ghemminct 79 asen, zij 1-4-8 fgr.

25 Souverainen ende een halve, tot 2-4-4 fgr. 'tstick. 2 quadrupl dobbel ducaten metgaders 10 dobbel ducaten ende een millerez van Portugael, samen bedragende 22-10-0 fgr., af 20 asen blijft 22-3-4 fgr.
3 goude pistolen van achten ende viere van vieren bedraghende 27-6-8 fgr. met noch een minckel pistole af 20 asen blijft 27 fgr.
2 roose nobels ende een halfve metgaders een vlaemsche goude leeu compt tsamen 4-17-6 fgr. af 28 asen blijft 4-8-2 fgr.
Voorts in silver munte 6 ducatons ende 13 sc 5 gr is 3-13-5 fgr.
Voorts in silver munte van diversche specien tsamen in een sack tot de somme van 100 fgr. 
van Meulebeke, Jan (I1007)
 
305 Het kind wordt op 26-12-1850 te Zierikzee bij huwelijk erkend. Hogerheijde, Berendina Cornelia (I2801)
 
306 Het kind wordt op 26-12-1850 te Zierikzee bij huwelijk erkend. Hogerheijde, Engelina (I2809)
 
307 Het kind wordt op 26-12-1850 te Zierikzee bij huwelijk erkend. Hogerheijde, Jan (I2824)
 
308 Het kind wordt op 26-12-1850 te Zierikzee bij huwelijk erkend. Hogerheijde, Marinus (I2845)
 
309 Hij was Vrijlaat in Camerlyncx Ambacht en inwoner der stede van Brugge. Op 11 oktober 1632 laat hij zeker leen verheffen, te Belle gelegen, en gehouden van den Hove van Beelquin, hem verstorven bij het overlijden van zijn vader.

In een akte van 21 mei 1636 wordt hij betitteld als coopman.

Ook hij is Redenaar van het Proosse.

Een eigenaardige vermelding, hem aangaande, is deze in de Staat van Goed opgemaakt bij het overlijden van de vrouw van zijn broer Jan, die luidt als volgt: '50 Gem (gemeten) 37 Rden (roeden) lants (eigendom van Jan) zijnde al vettegars in eenen bilck lighende bynen ambochte ende prochye van Jabbeke verre noort vander kercke commende metten noorthende anden dyck jechens de ryviere loopende naer Plasschendaele (de Yperleet) int 27e beghin der waterynghe van Blanckenberghe ende is ten ghebruucke van Jooris van Nieuwenhuuse broeder van de besittere.' Zou Jooris, als coopman, ook beesten verhandeld hebben?

In een proces van 2 juni 1634 aangaande het verzuimen van het betalen van de stadts bier assyse (accijnsrechten op het bier) wordt Jooris van Nieuwenhuyse als commandeur van de poorterlicke wacht deser stede ande Bouveriepoorte verantwoordelijk gesteld. Er was bevonden een halve ton goed bier zonder dat het teecken (dat wellicht het bewijs was van de betaling der rechten) afgehaald geweest was. Volgens de tekst was daarenboven bier drinken op de wacht contrarie dordonnantie dezer. 
van Nieuwenhuyse, Jooris (I968)
 
310 Hij was vrylaet binnen Camerlincx Ambacht. Van hem hebben wij de Staat van Goed opgemaakt bij zijn civiele dood. Hij werd geprofest in het klooster der Paters Capucienen binnen Leuven op 22 juli 1671 als Frater Casimirus. Bij deze gelegenheid werd een gift gedaan voor recreatie der paters en 48 fgr. betaald voor het reizen der vrienden naar Leuven (vrienden is hier wellicht nogmaals te verstaan als verwanten) 25 fgr. werden voorzien voor onkosten bij zijn eerste mis. Bij zijn intrede in het klooster kreeg Inghel een donatie van 450 fgr. waarop 200 gulden onmiddelijk te betalen en 100 gulden bij zijn profea. De resterende 400 fgr. (hieruit mogen wij dus besluiten dat 300 gulden de waarde hadden van 50 fgr.) brachten, in afwachting hunner uitbetaling, intrest den pennynck sesthyene. van Nieuwenhuyse, Inghel-Philippe (I988)
 
311 Hij was, zoals zijn halve broer Jan-Baptiste, kanunnik van de collegiale kerk St. Salvator. Van hem weten we dat hij in 1663 studeerde te Doway (Douai in Frans Vlaanderen). van Nieuwenhuyse, Jooris (I986)
 
312 Huwelijk heeft kinderen voortgebracht te Kruiningen. Family F170
 
313 Huwelijk heeft te Kruiningen kinderen voortgebracht... Family F168
 
314 Huybrecht als 'van 's Gravenpolder' Family F110
 
315 In 1573 zou zij reeds gehuwd zijn geweest. van Nieuwenhuuse, Joanna (I958)
 
316 in 1660 te Middelburg van Nieuwenhuyse, Janneken (I263)
 
317 In 1682 is Albert Lambertsz Kikkert uit Enkhuizen kastelein op het Eierlandse Huis geworden; veel van zijn nazaten wonen nog op het eiland. Toen hij in 1697 overleed, werd hij begraven in de gereformeerde kerk van Den Burg. Zijn grote grafzerk met een familiewapen van eigen vinding is daar nog aanwezig. Het wapen is gevierendeeld en laat onder andere een kikker zien, sprekend voor de familienaam, en drie horizontaal boven elkaar geplaatste haringen met daarboven een kroon, herinnerend aan het stadswapen van Enkhuizen.
Het lijkt een beetje vreemd dat deze kikkert in Den Burg zijn laatste rustplaats vond, maar eigenlijk is dit heel gewoon, omdat de Kikkert-kasteleins zelden op het Eierlandse Huis woonden. Gewoonlijk lieten zij de gang van zaken daar over aan een zoon of aan andere familieleden, en woonden zelf in Den Burg. 
Kikkert, Albert Lambertsz (I105)
 
318 in 1786 nog in leven. Nieuwenhuyse, Joris (I394)
 
319 In 1888 naar Amerika vertrokken. Nieuwenhuizen, Jan (I711)
 
320 In de Cathedrale kerk St. Donaes. van Nieuwenhuyse, Cornelis-Robert (I991)
 
321 In de Hoogl. Kerk. Nieuwenhuizen, Hendrik (I1108)
 
322 In de O.L.Vrouwekerk. van Nieuwenhuyse, Marie-Theresia (I997)
 
323 In de O.L.Vrouwkerk. van Nieuwenhuyse, Jacobus-Robertus (I999)
 
324 In de O.L.Vrouwkerk. van Nieuwenhuuse, Jan-Baptiste (I1006)
 
325 In de O.L.Vrouwkerk. Family F402
 
326 In de O.L.Vrouwkerk. Jong overleden. van Nieuwenhuyse, Bartholomeus (I998)
 
327 In de periode 1800-1850:

In het eerste decennium van de negentiende eeuw manifesteerde zich voor het eerst op grotere schaal het verschijnsel van de Duitse trekarbeid. In de overlijdensregisters van Lemsterland van 1806-1811 kwamen maar liefst negen Duitsers voor, met namen als Butter, Poolman, Holtman, Dutman, Bekker, Woltman en Kloete. Zij waren merendeels tussen de 18 en 24 jaar en ongehuwd. Vooral de jaren 1806-1807 waren slecht voor de trekarbeiders: toen stierven er zeven Duitsers in Lemsterland. Zij kwamen met name 'Uit het Osnabrugse', dus uit de buurt van Osnabruck. Andere plaatsen die genoemd werden waren Ahaus (Munsterland) en het graafschap Lingen.

Bron: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 1993, blz. 215 
Butter, Cornelis (I57)
 
328 In de St. Donaeskerk. Is jong overleden. van Nieuwenhuuse, Jacques (I990)
 
329 In de St. Jacobskerk. van Nieuwenhuuse, Anne-Marie (I977)
 
330 In de St. Jacobskerk. van Nieuwenhuuse, Jan-Baptiste (I979)
 
331 In de St. Jacobskerk. van Nieuwenhuuse, Joanna (I980)
 
332 In de St. Jacobskerk. van Nieuwenhuuse, Margaretha (I981)
 
333 In de St. Jacobskerk. van Nieuwenhuyse, Marie-Catharina (I984)
 
334 In de St. Jacobskerk. van Nieuwenhuyse, Isabella-Therese (I985)
 
335 In de St. Jacobskerk. van Nieuwenhuyse, Jooris (I986)
 
336 In de St. Jacobskerk. van Nieuwenhuyse, Inghel-Philippe (I988)
 
337 In de St. Jacobskerk. van Nieuwenhuyse, Jacqueline-Clara (I989)
 
338 In de St. Jacobskerk. Is jong overleden. van Nieuwenhuuse, Cornelie (I978)
 
339 In de St. Jacobskerk. Is jong overleden. van Nieuwenhuuse, Enghel (I982)
 
340 In de St. Jacobskerk. Is jong overleden. van Nieuwenhuuse, Jooris (I983)
 
341 In de St. Jacobskerk. Is jong overleden. van Nieuwenhuuse, Robert (I987)
 
342 In een akte van 18 september 1604 wordt hij vernoemd als 21 jaar oud zijnde of daar omtrent. Verder hebben we niets over hem gevonden. van Nieuwenhuyse, Anthone (I1025)
 
343 In het begin van de 17e eeuw is Jan van Nieuwenhuyse fs. Niclaes (zie IIIf in de Vlaamse genealogie) van Brugge naar Zeeland getrokken. Naar onze begrippen geen grote afstand, maar voor die tijd en omstandigheden ver genoeg om een nieuw leven in een nieuw land te betekenen. Of zijn vertrek om zuiver economische redenen plaatsvond, of dat de godsdienstige en politieke gebeurtenissen van die tijd een factor waren, zullen we wel nooit te weten komen. Zeker is, dat hij een carriere als schoolmeester in Middelburg begon en daar reeds in 1610 lid van het gilde was. Dit beroep werd later ook door zijn zoon en twee kleinzoons uitgeoefend.

Hij was gehuwd met Levina van Geldre, die voor 1619 overleden is.
In 1619 vinden we hem als schoolmeester te Goes (1). In dat jaar kocht hij een huis aan de westzijde van de haven, dat hij reeds in 1622 weer verkocht heeft (2). Het is niet onmogelijk dat hij hertrouwd is, hetgeen de doop van twee kinderen van een Jan van Nieuwenhuyse te goes in 1619 en 1621 zou verklaren. Zoals eerder vermeld in de Vlaamse genealogie (?) heeft hij in 1623 in Den Haag gewoond, maar daarna is van hem geen spoor meer gevonden.

Zijn zoon Jan heeft o.m. te 's Gravenpolder gewoond, waar vml. enkele van zijn kinderen geboren zijn. Zijn dochter Jacobmijnken is er blijven wonen. De familie (van) Nieuwenhuyse zette zich echter voort in Ierseke, waar Jan's zoon Huybrecht zich als eerste vestigde. Huybrecht is kennelijk ook schoolmeester geweest, maar bezat toch ook wat land. Zijn zoon Boudewijn was de eerste landbouwer van enige betekenis. Noemt de heer Gaston van Nieuwenhuyse de Vlaamse voorouders een 'ambtenarentak', de Zeeuwen kunnen beter geclassificeerd worden als een familie van schoolmeesters en landbouwers.

Meer info volgt... 
van Nieuwenhuyse, Jan (I228)
 
344 In het register van O.L.Vrouwzestendeel, op fol. 1382, handelt men over het huis op de Dyver eigendom van Nicolays van Nieuwenhuyse en Barbe de Schildere, huis waarin deze laatste gewoond hebben. Hiervoor, onder Nicolays, geven wij de acht kinderen die volgens ons uit dit gezin gesproten zijn. Welnu, na de dood van beide echtgenoten spreekt men in het hierboven aangeduid register, enkel van zeven kinderen zijnde elk in een zevende part gerechtigd. Van Anna die wij hier bespreken is er geen spraak.

Later is dit huis eigendom geworden van Mayken van Nieuwenhuyse en haar man Lambrecht cortekene en dit gezin heeft in dit huis gewoond. Wanneer, na de dood van deze laatste, hun kinderen, in 1638, dit huis verkochten, wordt er in de akte verklaard dat zij 'daer inne (in dit huis) gherecht waren ten title van successie van de voornoomde hemlieden vader ende moeder die daer te vooren daer inne gherecht waeren zoo by successie wuytgrootynghe donatie ende by coope jeghens dheeren Jacques ende Pieter van Nieuwenhuyse midsgaders jeghens dhr Guydo ende Joe Anna Strabant.'

Welnu deze guydo en Anna Strabant zijn de kinderen van Anna van Nieuwenhuyse die wij hier bespreken en van haar man Guydo Strabant. Dit bewijst toch dat Anna van Nieuwenhuyse op zeker ogenblik in een deel van deze eigendom gerechtigd moet geweest zijn.

Ten ander, op de gevonden genealogieen vermeld staat Anna van Nieuwenhuyse telkens vermeld als zijnde gehuwd met Guydo Strabant en dochter van Nicolays van Nieuwenhuyse en Barbe de Schildere.

Al wat volgt over de nakomelingen van deze Anna fa Nicolays van Nieuwenhuyse die huwde in de O.L.Vrouwkerk in 1577 met Guydo Strabant is uitsluitend uit vermelde gevonden genealogieen afkomstig. 
van Nieuwenhuyse, Anna (I1026)
 
345 In het werk van Ig. de Coussemaker, "Documents inedite, ville de Bailleul" wordt, bij de bespreking van een fondatie ter ere van St. Antonius, door de inwoners dezer stad bekostigd, een Robert van Nieuwenhuuse vermeld die op 1 september 1482 te Belle, in de Nieustraete huisde.

Deze Robert zal wellicht de vader of de grootvader zijn van de ons oudsbekende voorvader van de ambtenarentak, Robert van Nieuwenhuuse, te Belle gevestigd en gehuwd met Joanna de Langhe.

Ons zijn van deze tak, in Vlaanderen, geen afstammelingen langs mannelijke kant bekend, maar wel, en veel, in Zeeland.

Van dit gezin kennen wij vijf kinderen. Hun geboortedatum is onbekend; dus weten wij niet in welke volgorde wij ze moeten rangschikken. 
van Nieuwenhuuse, Robert (I948)
 
346 In maart 1868 naar Amerika vertrokken. Nieuwenhuize, Katharina (I864)
 
347 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Van Hees, Henry Arthur (I1913)
 
348 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Dirkse, Cornelius (I1936)
 
349 Interview Dirkse, Adriana (I1939)
 
350 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Dirkse, Annika Marie (I1960)
 

      «Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 22» Next»